Hansung Tonkatsu, Seoul

Based on but different from Japanese tonkatsu

The Best Tonkatsu in Shinjuku

My favorite Tonkatsu place

Hashiya, Ningyocho

Ultimate unison of price and taste.

Fukuyoshi, Harajuku

Just good Tonkatsu.

Tonkatsu Wako, Kyoto

No-nonsense Tonkatsu.